Organisasjonsteori på tvers

Beskrivelse av prosjekt:

Gjennomføring av et stort innføringskurs i organisasjonsteori for ca 550 studenter (ORG100 og ORG109). Prosjektet er et samarbeid mellom Institutt for Statsvitenskap og ledelsesfag og Handelshøyskolen, med støtte fra PULS og IT-avdelingen. Målet for opplegget var å lage et bedre pedagogisk opplegg enn tidligere år gjennom bruk av digitale hjelpemidler, samtidig som vi ønsket å se om det var mulig å ta ut noen effektiviseringsgevinster.

Hva ble gjort?

Antallet fellesforelesninger ble redusert fra 12 til 6, men disse ble både streamet og tatt opp slik at de kunne ses uavhengig av tid og rom (for eksempel, se: https://video.uia.no/media/t/0_tktexs8h).

I tillegg ble det tatt opp mer enn 50 videoforelesninger over mer begrensede tema i pensum. Disse varierte i omfang fra ca 5 til 15 minutter. Videoforelesningene benyttet seg både av tavle (for eksempel se: https://video.uia.no/media/t/0_934cuoml) og PowerPoint (for eksempel se: https://video.uia.no/media/t/0_5met4uh3). Disse ble meget godt besøkt.

I gruppearbeidet benyttet vi oss av Skype for Business i veiledningen . Det ble laget et gjennomgående case der studentene fulgte en nyutdannet person gjennom sine første år i arbeidslivet. Veileding ble ordnet slik at studentene måtte kommunisere skriftlig, mens veileder (foreleser) kunne svare både muntlig og skriftlig. I tillegg hadde studentene en obligatorisk gruppeoppgave (krav for bestått for å kunne gå opp til individuell eksamen) som de fikk individuelle tilbakemeldinger på. Grunnet det store antallet studenter, ble det satt et krav om minimum 5 og maksimum 8 studenter per gruppe. Grupper med færre enn 5 deltakere fikk ikke skriftlig tilbakemelding, kun bestått/ikke bestått.

Hvordan fungerte det?

Studenter, spesielt første semesterstudenter, er veldig glad i store forelesninger til faste tidspunkter, så noe av opplegget ble nok opplevd litt fremmed for dem i starten. Det er også klart at mange studenter ønsket flere fellesforelesninger. Samtidig var de veldig fornøyd med videoforelesningene, noe som vises ved at disse i stor grad ble sett, også flere ganger av enkelte. Alle tilbakemeldinger på veiledning over Skype var positive. Studentene opplevde tilgang direkte på veileder (som også var foreleser) i to fulle timer, og ikke bare i noen hektiske minutter som er tilfelle når veileder må løpe mellom grupperom. I tillegg var det positivt at studentene i en gruppe kunne se hva andre grupper svarte, samt å få direkte tilbakemelding fra foreleser. Her fungerte også det tekniske helt glimrende

Utfordringer

For studentene vil store forelesninger alltid være en utfordring. Det er lett å føle seg ensom og bortglemt i store forsamlinger, og det kan være vanskelig å aktivisere dem. Samtidig opplevde vi at det intensive gruppearbeidet, kombinert med obligatorisk gruppeinnlevering, raskt fikk studentene inn i mindre enheter med god kontakt mellom studentene. Mange grupper ble satt sammen nokså tilfeldig (etter studium og forbokstav på etternavn) allerede i første forelesning, og mange av disse viste seg å være intakte også ved kursets slutt.

For forelesere er det en utfordring knyttet til store investeringer, først og fremst i innspilling av videoer. Dette kan forhåpentligvis tjenes inn over tid gjennom gjenbruk av videoer. For enkelte vil det sikkert også oppleves som vanskelig at forelesninger blir streamet og lagt ut.

Resultat

Tilbakemeldingene fra studentene er svært gode, både fra tillitsvalgte gjennom det formelle evalueringssystemet og gjennom en Questback-undersøkelse med svar fra ca 200 studenter. Eksamensresultatene ble også sammenlignet med resultater fra kurset tidligere år, og det er vanskelig å spore noen systematisk forskjell. Begge foreleserne var også godt fornøyd med gjennomføringen, både den pedagogiske og den tekniske. I tillegg er det blitt tatt ut en effektiviseringsgevinst, først og fremst gjennom innsparing av hjelpelærere, men også ved at forelesere har fått frigjort tid i semesteret på grunn av færre fellesforelesninger.

You may also like...