ProDiG-prosjektet – UiA satser på digital kompetanse i grunnskolelærerutdanningene

Grunnskolelærerutdanningene ved UiA satser på utvikling av profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) i grunnskolelærerutdanningene gjennom prosjektet ProDiG – Profesjonsfaglig digital kompetanse for studenter og lærerutdannere i grunnskolelærerutdanningene. I ProDiG-prosjektet jobber vi for at lærerutdanningene skal holde tritt med den digitale utviklingen i samfunnet, og vi ønsker å gjøre studenter og lærerutdannere bedre i stand til å møte behovene i dagens og fremtidens skole. I prosjektet er vi særlig opptatt av at den digitale kompetansen skal integreres i undervisningsfagene.

Profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) er det lærerstudentene og lærerutdannerne må kunne for å bruke teknologi, digitale læringsressurser og digitale læremidler i undervisning og læring.

Det skal jobbes for at den digitale kompetansen i utdanningene skal tilpasses den praktiske, daglige undervisningen i skolene som er knyttet til lærerutdanningene ved UiA. For å oppnå disse målene vil UiA bedre å utnytte den kompetansen som allerede finnes i skolene. I prosjektperioden 2018-2020 skal det derfor ansettes flere dyktige lærere i delte stillinger fra universitetets partnerskoler i Kristiansand og Vennesla, som skal jobbe tett sammen med de ulike fagmiljøene på UiA.

ProDiG-prosjektet jobber dermed for realisering av to hovedmål:

1. Styrke den profesjonsfaglige digital kompetansen hos studenter og lærerutdannere på begge læringsarenaer

2. Innarbeide tettere samarbeid og kompetanseutveksling mellom universitetet, skoleeiere og lærerutdanningsskoler, samt på tvers av fagmiljøer

Regionalt samarbeid for å utvikle lærerutdanningene. Fra venstre: Rådgiver Ole Wongraven i Kristiansand kommune, seniorrådgiver Arne Breistein, førstekonsulent Ingrid Bergan, dekan Jørn Varhaug, grunnskolelærer Jan Martin Hammersland, universitetslektor Johan Kristian Andreasen og oppvekstsjef Steinar Harbo i Vennesla kommune.

ProDiG er et samarbeidsprosjekt mellom Avdeling for lærerutdanning, institutt for pedagogikk, institutt for nordisk og mediefag, institutt for matematiske fag, institutt for informasjonssystemer, institutt for fremmedspråk og oversetting, PULS, IT-avdelingen og Vennesla og Kristiansand kommuner. Samarbeidskommunene satser i dag tungt på å utvikle elever og læreres digitale kompetanse, noe som styrke skolenes muligheter for å tilpasse opplæringen til den enkelte elev, og gjøre at flere elever kan inkluderes og oppleve tilhørighet på skolen. Vi har en forventning om at bruk av praktiserende lærere i emneutvikling og undervisning av lærerstudenter skal skape positive synergieffekter. I tillegg til å bygge bro mellom teori og praksis i lærerutdanningene forventer vi at læreres tilstedeværelse og deltakelse i universitetsmiljøet på UiA vil være fruktbart også for praksisfeltet, da lærerne bringer nye perspektiver og kunnskap med seg tilbake til skolene. Skoleeiere vil videre kunne spille på og bidra til å spre denne kompetansen, slik at det er mulig å kollektivt løfte kvaliteten på pedagogisk bruk av IKT.

 

Prosjektet ledes av Universitetslektor Johan Kristian Andreassen, førstekonsulent Ingvild Bergan og seniorrådgiver Arne Breistein. Prosjektet er finansiert via

Digitale læringsmoduler i Canvas

DDU, Norgesuniversitetet, ProTeD – Senter for fremragende lærerutdanning og Kunnskapsdepartementet. ProDiG har i dag et samlet budsjett på nærmere 19 millioner.

En viktig del av prosjektet er utviklingen av digitale læringsmoduler som skal gjennomføres av studentene i GLU. Studentene gjennomfører en modul for hvert semester, som tar for seg sentrale kompetanseområder for å kunne anvende digitale verktøy som lærer i grunnskolen. Denne måten å jobbe på skal videreføres og utvides ved at det også skal produseres digitale læringsmoduler i de ulike GLU-fagene.

I samarbeid med PULS, her representert ved Stein Erik Skaar, gjennomfører studentene Webinar i Skype for Business for å lære om digitale verktøy som kan anvendes for å jobbe mer effektivt med studiene.

Jan Martin Hammersland er lærer ved Karuss skole og er i dag ansatt i delt stilling i ProDiG-prosjektet. Han har vært en sentral bidragsyter i utviklingen av digitale læringsmoduler i Canvas.

 

 

 

 

 

You may also like...