Nyskaping og samskaping med DDU-midler

DDU-midler gis til «..prosjekter som ønsker å prøve ut andre nyskapende sider ved bruk av IT i undervisning og forskning». I prosjektet «Early Food for Future Health» har et godt og tett samarbeid på tvers av avdelinger bidratt til både nyskaping og samskaping. Med nettstedet «barnE-mat» har vi sammen med UiAs IT-avdeling, kommunikasjonsavdeling og bibliotek laget en digital intervensjon som er blitt langt bedre enn noe vi kunne klart på egenhånd – og dette ved hjelp av midler fra DDU.

josefine og søster

Forskningsgruppen FEED og «Early Food for Future Health»

Usunne kostholdsvaner er en av Norges største helse-utfordringer, også for barn og unge. Effektive forebyggende strategier etterlyses. Men til tross for at dagens foreldre i stor grad bruker internett som kilde til helseinformasjon, er det lite forskning på hvordan informasjonsteknologi kan brukes for å fremme barns helse.

Forskningsgruppen Feed ledes av professor Nina Cecilie Øverby. Som ett av de første forskningsmiljøene i Norden, ønsket Feed å utvikle et kvalitetssikret, faglig forankret nettsted om spedbarnsernæring «skreddersydd» for småbarnsforeldre. Det ble prosjektet «Early food for Future Health», på norsk kalt «BarnE-mat-studien».

barnE-mat på nett

barnE-mat er laget for foreldre til barn mellom 6 og 12 måneder – den alderen der barn introduseres for fast føde. På nettstedet finner foreldre hver måned en ny tema-film som handler om ulike sider ved barnets spiseutvikling og ernæring. Foreldre finner også et utvalg av matoppskrifter tilpasset barnets alder. Universitetslektor Mona Linge Omholt har utarbeidet oppskriftene, og viser i flere korte filmer hvordan foreldre enkelt kan lage barnematen selv.

MieVi ønsket å lage en intervensjon som er fleksibel og lett tilgjengelig, og som kan nå bredt ut til mange foreldre. Ved å sammenlikne en intervensjonsgruppe med en kontrollgruppe, skal vi undersøke om denne måten å informere på har en positiv innvirkning på barns tidlige kosthold og matvaner. Dersom forskningen viser positive resultater, håper vi at nettstedet kan implementeres i folkehelsearbeidet i kommuner over hele landet når prosjektet er avsluttet.

Et samskapings-prosjekt på tvers

Det har vært viktig at nettstedet barnE-mat skal appellere til målgruppen og bli så brukervennlig som mulig. UiA har bidratt med ressurser innen filmjournalistikk, animasjon og grafisk design. Alle har med sine bidrag vært direkte involvert i utviklingsprosessen av denne forskningsbaserte intervensjonen.

Økonomiske ressurser er brukt på tre områder:

  • På å utvikle et funksjonelt og tiltalende nettsted
  • På å lage seervennlige og informative filmer av god kvalitet
  • På annonsering gjennom bruk av Facebook

barn1Etter anbefaling fra Stein Erik Skaar ved PULS, valgte vi å bruke et eksternt firma, Aplia, til å lage selve nettsiden. Det ble opplevd som en stor fordel at denne delen av prosjektet kunne ivaretas av andre med særlig kompetanse. Det var likevel vanskelig for oss i forskergruppen å ta stilling til hva slags digitale muligheter og løsninger som best passet vårt prosjekt. Det ble derfor tatt kontakt med UiA`s grafiske designer Thomas Fiskå ved Kommunikasjonsavdelingen. Han bistod i stor grad med sin kompetanse, og var et viktig bindeledd opp mot Aplia. Thomas Fiskå tok også initiativ til å se på muligheten for å bruke sosiale medier som distribusjonsplattform i denne studien.

Alle filmene til barnE-mat er laget av UiA-journalist Cathrine Mjøs Sviggum fra IT-avdelingen. Thomas Andersen, også fra IT-avd., har bidratt med animasjoner. Dette arbeidet viste seg å bli langt mer omfattende og arbeidskrevende enn det som først ble skissert. På tross av stort arbeidspress, er de ferdige filmene av svært høy kvalitet. Uten stor velvilje og positiv innstilling hadde ikke dette vært mulig.

Rekruttering gjennom Facebook

Tiril og mammaRekruttering av deltagere til intervensjonsstudier blir stadig vanskeligere. I denne studien valgte vi å rekruttere gjennom å bruke sosiale media (Facebook). Ved siden av et ønske om å digitalisere selve rekrutterings-prosessen, håpet vi også å nå flere deltager-grupper enn de som vanligvis melder seg til studier. I tillegg ønsket vi både å informere og legge til rette for rekruttering fra landets helsestasjoner. Det ble laget en egen helsestasjons-nettside, og epost ble sendt til alle landets kommuner.

Innledningsvis Julia Bergman, og senere Øivind Eskedal ved Kommunikasjonsavdelingen, har vært ansvarlige for utforming av annonser og strategi knyttet til annonsering. Vi begynte å rekruttere deltagere i begynnelsen av mars, og knappe tre måneder senere har vi nådd målet om 1000 påmeldte. Det som har gitt klart flest deltakere er annonsering på Facebook. Her har bilde- og videoannonser blitt vist målrettet mot de med små barn, og annonsene er delt villig fra foreldre til foreldre.

Erfaringer så langt

Mia og mammaUtviklingen av dette prosjektet har vært en spennende og lærerik prosess. Et godt samarbeid på tvers av avdelinger har vært svært viktig for å lykkes. Samarbeidet er delvis blitt til underveis pga. ny-oppståtte og uforutsette behov. Felles for alle involverte er at de har vist stor entusiasme og vilje til å strekke seg langt for å få til et godt produkt. Flere har tatt på seg arbeidsoppgaver knyttet til barnE-mat i tillegg til sine ordinære arbeidsoppgaver. Begrunnelsen har vært at dette prosjektet gir nye og viktige erfaringer både for IT- og Kommunikasjonsavdelingen.

Gjennom arbeidet med dette prosjektet har vi fått nyttig kunnskap om hva slags ressurser som kreves når digitale intervensjoner av denne størrelse skal etableres. Vi vil også få ny kunnskap om bruk av sosiale medier i rekrutteringsøyemed. Utvikling, testing og evaluering av denne intervensjonen vil gi kunnskap og erfaring innen et samfunnsmessig svært viktig område. Vi ser barnE-mat som starten på flere mulige prosjekter som kan høste nytte av disse erfaringene.

You may also like...

Legg igjen en kommentar