Å starte med de gode erfaringene

Dette prosjektet hadde til hensikt å knytte barnehagelæreres erfaringer og refleksjoner til noen utvalgte undervisningsemner gitt i pedagogikk faget ved barnehagelærerutdanningen. På den måten blir barnehagelærers kunnskap ikke kun knyttet til studenters praksisperioder, men også gjort relevant i undervisningen ved UiA.  Tre emner ble valgt – vennskap mellom barn, hvordan forstå medvirkning i barnehagen, og hva vil det si å være  en lyttende voksen i samspill med barn.

Disse erfaringene ble formidlet gjennom en samtale mellom to praksislærere og meg. Mediasenteret ved UiA bidro med videoopptak av samtalene, samt redigerings prosessen. Opptakene ble gjort i barnehagen. En barnehage og de samme pedagogiske lederne deltok i alle tre opptak.  Som forberedelse hadde vi møter der forslag til ulike undervisningsemner ble vurdert. Når disse ble bestemt, drøftet vi sentrale poeng vi alle ønsket å løfte frem. Samtalene i seg selv ble gjort uten manus, slik at spontane refleksjoner og utdypninger kunne finne sted. På den måten ble samtalene levendegjort.

En annen hensikt med prosjektet var å få til mer student aktive læringsformer. Opptakene ble lagt ut på fronter under aktuell fagstoff. Opptakene ble brukt som forberedelse eller start på en undervisningsøkt. Studentene skulle noterer det de syntes er vesentlig, for så å gå i grupper og drøfte ulike poeng. I etterkant ble sentrale poeng lagt frem i fellesskap og pensumsteori ble knyttet til disse.

Studentene har gitt tilbakemeldinger på at de selv blir mer aktive og får en større forståelse av det aktuelle emnet gjennom en slik studentaktiv og praksisnær undervisningform. Teorien som blir lagt frem blir mer forstålig. En utfordring er at ikke alle studenter tar forberedelser like alvorlig, noe som går utover diskusjonene i gruppen.

Opptakene har blitt delt slik at de kan brukes på begge campus ved UiA og i den nettbaserte barnehagelærerutdanningen ABLU.

Barnehagen som deltok var Strømmen Oppvekstsenter, med pedagogisk ledere: Anne Mette Hovd og Torild Ljøstad Bentsen.

Else Cathrine Melhuus var hovedansvarlig for gjennomføringen av prosjektet.

 

 

Else Cathrine Melhuus

første lektor ved Universitetet i Agder med interesse og arbeid innenfor barnehagefeltet.

You may also like...

Legg igjen en kommentar