Blended learning i praktisk sykepleie

Videoopptak av praktiske ferdigheter i sykepleie

Videoopptak av praktiske ferdigheter i sykepleie

Institutt for helse- og sykepleievitenskap har utviklet «Blended Learning»-ressurser for innøving av praktiske prosedyrer i sykepleie. Studentene kan nå benytte lokalt produserte demonstrasjonsfilmer som et supplement til det elektroniske pensumet PPS (Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten). Videoene erstatter lærer-demonstrasjoner som tidligere ble gjennomført i flere omganger for deler av kullet. Studentene kan se gjennom videoene før trening på øvingsavdelingen, og mens de er i øvingssituasjon.

Studentene har gitt veldig gode tilbakemeldinger på opplegget. De likte at man kan se videoene på forhånd,  at man kan se de hjemme, og at man kan se de flere ganger. Men studentene understreker samtidig at det er svært viktig at lærerne også deltar på øvingene. Og her er vi vel i kjernen av god «Blended Learning»: Lærerne er en like viktig ressurs, men kan frigjøre tid fra repeterende presentasjoner til mer personlig veiledning.

Det var 14 lærere involvert, noe som var viktig for å ta i bruk opplegget for hele studentkull.

Prosjektet er gjennomført med støtte fra DDU.

Nedenfor er gjengitt utdrag av sluttrapporten. Sluttrapporten ligger på Innaskjærs på DDU-sidene. Det vil også komme vitenskapelig artikkel om arbeidet.

Innledning

Våren 2015 ble det ved Universitetet i Agder, institutt for helse- og sykepleievitenskap, bachelorprogram for sykepleie, første studieår, gjennomført et prosjekt for innlemming av digitale arbeidsformer gjennom blended learning i emnet SYP110. Med blended learning menes utarbeidelse av undervisningsopplegg som kombinerer elementer fra både et fysisk og et virtuelt klasserom (Fahlvik, n.d.). Instituttet fikk innvilget en totalramme på inntil 400 000,- for prosjektgjennomføring.

Hovedmålet for prosjektet var at studenter i første studieår i bachelorprogram sykepleie skulle kunne oppleve selvstendighet og mestring i tilegnelse av praktiske ferdigheter, gjennom bruk av filmsekvenser i før- og etter-læring i tillegg til egentrening under veiledning av lærer. Det var også et uttalt mål å kvalitetssikre og effektivisere læringsprogrammet for studentene ved begge campus, både bykull og distriktskull. Gjennom å få tilgang til kunnskapsbaserte filmsekvenser ville alle studentene få samme opplæring / demonstrasjon, samtidig som dette ville muliggjøre større vektlegging av individuell og gruppebasert veiledning knyttet til de praktiske ferdighetene i øvingsavdelingen.

Organisering og gjennomføring

Hele lærerteamet tilknyttet første studieår i Kristiansand samt en ansatt fra tilsvarende team i Grimstad deltok i prosjektet. Førstelektor Jørn Stordalen var ansvarlig for faglig og praktisk oppfølging, mens undertegnede hadde det administrative ansvaret. PULS og Medieavdelingen ved UiA bisto i prosessen.

I prosjektgjennomføringen ble det tilstrebet et helsefremmende perspektiv, ved at utarbeidet opplegg skulle bli forståelig og forutsigbart for studentene og at det skulle kunne oppleves håndterbart og nyttig, dvs verdt for studentene å engasjere seg i (Antonovsky, 2012).

Høsten 2015 ble filmene tatt i bruk. De ferdigproduserte filmsekvensene ble lagt i studentenes Fronterrom SYP110 som en tilleggsressurs til pensum i emnet, PPS (Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten). I stedet for tidligere eksisterende opplegg i emnet hvor lærere demonstrerte ferdigheter «live» i auditoriet ble dette studentkullet oppfordret til å forberede seg på egenhånd ved hjelp av PPS og filmsekvensene.

Resultater

87% av studentene i undersøkelsen var i stor / svært stor grad fornøyd med høstens opplegg i emnet SYP110. Like mange opplevde filmene som nyttige for egen læring av praktiske ferdigheter. De opplevde at filmene ga variasjon i emnet, de bidro til økt motivasjon for læring og økt mestringsfølelse. De aller fleste hadde sett filmene mer enn en gang. Kun halvparten av studentene rapporterte å ha brukt PPS (pensum) aktivt i læringen av prosedyrer. Filmene derimot brukte de aller fleste både før øvingsavdeling og under øvingsavdeling. Et sitat fra en av studentene beskriver et positivt utbytte av filmene:

Jeg er kjempeglad for filmene! De har vært en kjempegod ressurs for å lære for meg. Det er godt å se hvordan ting blir gjort foran seg samtidig som en fortellerstemme tydeliggjør det viktigste med prosedyrene. Jeg grudde meg litt til å sette sprøyte først, men så så jeg det på filmene noen ganger – det gjorde at jeg nesten ikke var redd første gangen jeg satt sprøyte og fikk sprøyte satt på meg. Det er godt å kunne se hvordan ting gjøres så mange ganger jeg vil – også i fred og ro. Da får jeg tid til å tenke over og huske ting.

Nær 90% opplevde at filmene i stor / svært stor grad bidro til selv å kunne være aktiv i læring av praktiske ferdigheter, til å lære i eget tempo og å arbeide selvstendig i øvingsavdelingen. Rundt 80% opplevde filmene som positive knyttet til studentsamarbeid. Så mange som 95% av studentene vurderte imidlertid lærers veiledning som viktig / svært viktig i øvingsavdelingen. Flere kommenterte viktigheten av at lærer korrigerte der det var tvetydighet i filmene, og det ble etterspurt enda mer øving med lærer til stede. Et par sitater fra studenter belyser forholdet mellom egenlæring og lærerveiledning:

Jeg tenker at filmene er utrolig gode å ha som bakgrunnskunnskap når vi skal øve i øvingsavdelingen, men likevel opplever jeg at det er en STOR betryggelse å ha lærer til stede slik at jeg kan spørre hvis jeg lurer på noe. Og det er det som regel alltid. Det er viktig med toveiskommunikasjon når man skal lære noe.

Veldig gode filmer, men ingenting uten våre lærere.

I lærerevalueringen fremkom at 12 av 14 var godt fornøyd med opplegget i SYP110 og opplevde filmene som nyttige for studentenes læring av praktiske ferdigheter. Vel 80% oppfattet at filmene gjorde det lettere for studentene å arbeide selvstendig i øvingsavdelingen. Lærerne opplevde i mindre grad enn studentene selv at filmene bidro til samarbeid studentene imellom. De var også jevnt over mer moderat i oppfatningen av hvorvidt filmene bidro til forutsigbarhet og struktur, effektivitet, trygghet og motivasjon hos studentene. Nær 70 % av lærerne mente imidlertid bruken av filmene i stor / svært stor grad økte studentenes opplevelse av mestring. Samtlige opplevde at lærerveiledningen var viktig for studentene i øvingsavdelingen.

 

Lærerne oppfattet at studentene hadde brukt filmene aktivt både i forkant og under trening i øvingsavdelingen. I samsvar med studentenes egen rapportering, så oppfattet lærerne at studentene i varierende grad hadde benyttet PPS i læringen. De var sprikende i oppfatningen om hvorvidt studentene hadde benyttet PPS mer og trent mer praktisk dersom de ikke hadde hatt filmene. Det ble kommentert at studentene ville hatt behov for mye mer demonstrasjon fra lærer i øvingsavdelingen dersom de ikke hadde kunnet benytte filmene. Det fremkom også en klar oppfatning om at ved neste kull og gjennomføring av opplegget i SYP110 må det tydeligere presiseres at PPS er pensum og filmene en tilleggsressurs. Det var sterke føringer for at feil i filmene kunne bli rettet opp, enten ved ny filming av enkelte sekvenser og / eller ny innlesing av fortellerstemme der det er misforhold mellom tale og handling. Med forbedringspotensialet klart for øyet gjengis avslutningsvis en av kommentarene fra lærergruppen:

Samlet sett mener jeg at produksjon av filmene har bidratt til en klar forbedring av det pedagogiske og organisatoriske opplegget i SYP110. Vi er på rett vei ved å ta mer aktivt i bruk blended learning i sykepleierutdanningen.

Oppsummering

Gjennomført prosjekt vurderes å ha oppfylt formålet om å tilrettelegge for at studenter i første studieår i bachelorprogram sykepleie skulle kunne oppleve selvstendighet og mestring i tilegnelse av praktiske ferdigheter. Bruk av filmene oppfattes også å ha bidratt til økt kvalitetssikring og effektivisering av læringsprogrammet i SYP110, ved å erstatte plenumsdemonstrasjoner av ferdighetene i Kristiansand og ved at alle studentene ved begge campus fikk et mer likt opplegg. Det fremkommer samtidig tydelig i undersøkelsene at digitale arbeidsformer er nyttig som en del av undervisningsopplegget, men at det på ingen måte kan erstatte lærernes stedlige oppfølging og veiledning. Dette er helt i tråd med kjernen i blended learning, som nettopp henstiller til kombinasjonen av det virtuelle og fysiske rom. Det er bestemt ved institutt for helse- og sykepleievitenskap at filmene skal benyttes videre for kommende kull med sykepleierstudenter, men det anses som nødvendig å gjøre justeringer / utbedringer av noen av filmene.

En gjennomført systematisk litteratur review vedrørende bruk av online eller blended learning ved tilegnelse av praktiske ferdigheter i sykepleierutdanningen (McCutcheon et al, 2014), viser til svært lite eksisterende forskning på blended learning.  Det er ønskelig å spre erfaringene og resultatene fra aktuelle prosjekt gjennom utarbeidelse av vitenskapelig artikkel.

Ellen Dahl Gundersen
Førstelektor
Koordinator 1. studieår bac. sykepleie Kristiansand

 

Referanser

Antonovsky, A. (2012). Helsens mysterium. Den salutogene modellen. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Fahlvik (n.d.). Blend your classroom. Artikkel på it’s Learnings websider
Hentet 29.07.16 fra   http://www.itslearning.eu/blend-your-classroom1

McCutcheon, K., Lohan, M., Traynor, M. & Martin, D. (2014).  A systematic review evaluating the impact of online or blended learning vs. face-to-face learning of clinical skills in undergraduate nurse education. John Wiley & Sons Ltd.
Hentet 23.11.14 fra http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jan.12509/full

 

You may also like...

Legg igjen en kommentar