Universitetsdidaktikk: «Tekst og formidling» i digital kontekst

(Tekst: Eli-Marie Drange)
I DDU-prosjektet «Universitetsdidaktikk: Tekst og formidling i en digital kontekst» ønsket vi å utvikle kunnskap og erfaring med bruk av digitale verktøy i undervisning og veiledning. Vi etablerte en arbeidsgruppe med PULS-ressurspersoner fra hvert institutt som sammen laget en plan for å prøve ut ulike digitale verktøy som kunne bidra til å utvide studentenes læringsarena, slik at læring og samskaping av kunnskap også kunne finne sted utenfor klasserommet. Arbeidsgruppa bestod av Siren Vegusdal fra fakultetsadministrasjonen (administrativ ansvarlig), May-Brith Ohman Nielsen ved Institutt for religion, filosofi og historie, Magnus Thunes Jensen fra Institutt for nordisk og mediefag, Andrea Stefanie Hillen fra Institutt for pedagogikk og Eli-Marie D. Drange fra Institutt for fremmedspråk og oversetting.

I prosjektet valgte vi ut to masterstudier der vi ville prøve ut de ulike arbeidsmåtene: Masterstudiet i historisk teori og metode (HI-409) og Masterprogram i pedagogikk (PED 524). Det første semesteret i HI-409 brukte vi Ms OneNote Class Notebook som samarbeidsverktøy for kollokviearbeid, studentkommentering av studenttekster (Medstudentvurdering) og veiledning på studentarbeider, i tillegg til at studentene leverte inn videosnutter som arbeidskrav. Disse arbeidsmåtene ble også prøvd ut i et PhD kurs i historievitenskapelige grunnlagsproblemer (HI-600) på en skrive-boot-camp høsten 2016. Metodene for kollokviearbeid, samarbeid og studentkommentering ble videreført på HI-600 høsten 2017, da i Canvas i stedet for OneNote. Slik opplevde en av studentene i HI-409, Thomas Johnsen, hvordan det var å arbeide med slike varierte arbeidsmåter:
Vi startet semesteret med en oppgave om historietyven. Vi skulle se for oss at all historie skulle forsvinne, og at vi kun kunne ta vare på 5 historiske ting inn i fremtiden, og skulle finne ut hvilke 5 ting som vi mente var de viktigste. Denne listen skulle bli tatt opp på video og publisert på Canvas. Dette var det noen som gjorde, jeg vil anta over halvparten.
Vi hadde et ganske hektisk halvår med hi-409. Det var 3 presentasjoner, 3 innleveringer og 3 workshops, kollokviegrupper måtte jobbe effektivt sammen og lage planer som skulle publiseres på Canvas, dette gjorde alle gruppene, med timeplan på når en skulle møtes og hva som skulle gjøres der. Jeg vil anta det ble lav gjennomføringsgrad på selve planene slik de ideelt var satt opp, men tror den førte til mer samarbeid enn man ellers ville hatt hvis man ikke utarbeidet arbeidsplanen.
Vi hadde noen timer hvor vi skulle jobbe med oppgaver i grupper eller alene og sende spørsmål over Canvas, i en setting hvor lærer ikke var tilstede men tilgjengelig online. Dette ville vært med på å senke terskelen for å bruke Canvas som en kommunikasjonsplattform, men i praksis var nok denne terskelen for høy, både for meg selv og de jeg kjente i klassen.
Hver gang vi skulle presentere leverte vi inn tekster noen dager i forveien, det var avsatt frister for spørsmål i Canvas på forhånd slik at om man satt fast så kunne en få svar på spørsmålene innen leveringstid. Deretter hadde vi workshop før 12 med kollokviegruppene og i løpet av denne tiden ble vi delt inn i hvilke rom vi skulle presentere i, klassen ble delt i 2 og foreleserne som ble med i rommene varierte for hver gang. Med Canvas ble det lett å dele folk inn i grupper fortløpende og samtidig lett å dele filer innad i gruppen, samt å korrigere småfeil gjennom en gjenopplastning. Antall ganger man kunne få tilbakemelding på verk var dramatisk oppjustert fra det man er vant til som student.
Canvas ble dermed mest brukt organisatorisk, og fungerte bra til dette. Men det ble også gjort noen forsøk med å gjøre det til en interaktiv plattform, der en tråd ble startet hvor man kunne spørre foreleser om spørsmål angående oppgaven i forveien, dette ville gjort det lett å ta alle spørsmål i plenum utenfor klasserommet, men i praksis ble det få spørsmål stilt på Canvas. Terskelen var fremdeles for høy til å tørre å ta opp spørsmål der, så en ventet heller til timen på skolen før en tok opp spørsmålene. Det kan være det er noe skummelt med å sende spørsmål som kan anses som dumme i skriftlig form, på et sted hvor det blir lagret.

I PED 524 arbeidet Stefanie Hillen med samskriving og samarbeid mellom studentene. På bakgrunn av erfaringene med dette , utviklet hun et skript som kan brukes som en mal som hjelp for å komme i gang med en online-diskusjon/samskriving i CANVAS. Skriptet kan selvfølgelig brukes sammen med andre digitale verktøy.
Denne måten fører til at studenter kan jobber sammen utenfor universitetsområde eller forlesningsrom som bidrar til et mer kontinuerlig og studentstyr samarbeid. I tillegg kan studenter som deltar bare virtuelt eller når det er bare få samlinger blir bedre inkludert i studentgruppen.

Diskusjons-/Samskrivingsoppgave (skript)

 

Dere skal jobbe hjemmefra hele uke X.

 1. Start med å fordele ansvaret i gruppen (dere kan gjøre det her på forumet online).
  Fordel rollene (moderator, diskusjonsleder, kritiker, oppsummerer):

  • Moderator: skal passe på tiden og at alle er med og bidrar til oppgaven på en organisert måte
  • Diskusjonsleder: skal komme med et forslag /en struktur til hvordan dere kan svare på spørsmål/jobbe med teksten
  • Kritiker: skal komme med alternative forslag og synspunkter
  • Oppsummerer: skal oppsummere diskusjonen og forberede et dokument dere skal levere og kommentere
 2. Ta en dag for å lese artikkelen/medstudentens innspill/tekst individuelt og ta notater:
  • Hva dreier det seg om?
  • Hvilke teorier/retninger/prinsipper/genre/ blir diskutert?
  • Hva blir sett kritisk og hva er forfatterens konklusjon eller forslag?
  • Hva er forfatterens/medstudentens intensjon med artikkelen/ innspill/tekst?
 3. Etter å ha lest artikkelen/teksten, begynn med gruppediskusjonen her i Canvas. Bruk rollen du fikk fordelt eller som du valgte selv. Alle skal være med og bidra – mens det er diskusjonsleder og kritiker som skal begynne å diskutere, kan moderator og oppsummerer komme med innspill og flere synspunkter underveis.
 4. Oppsummerer skal oppsummere diskusjonen. Skriv et dokument på ca. 1 side som viser hvordan dere har forstått tematikken. Dere kan bruke spørsmålene fra steg 2 som veiledning for diskusjonsoppsummering.
 5. Oppsummerer skal dele oppsummeringen med andre i gruppa slik at alle kan se på den før den skal leveres.
 6. Lever dokumentet i mappe Oppgaver/Assignments. Fristen er: XX.XX.

Tips

Husk at en online-diskusjon trenger korte, entydige setninger!
Prøv også å bruke diverse funksjoner/features på Canvas og sett inn eksterne lenker, last opp media osv. når det hjelper å forstå eller berike diskusjonen.
Dere kan abonnere på diskusjonen slik at dere blir oppdatert på epost eller via Canvas-appen hvis dere bruker den.

Konklusjon

Erfaringene fra HI-409 og PED 524 er at det gir en merverdi å samarbeide om tekst i digitale omgivelser, men at det er noe som både studenter og undervisere må lære. For å få studentene til å delta, er det viktig å gi konkrete oppgaver som følges opp, enten i undervisningen eller i de digitale omgivelsene.

You may also like...